ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Rehabilitacja dzieci

 • 17-02-2016

Zapewniamy Tobie i Twoim najbliższym rehabilitację pourazową, ortopedyczną, neurologiczną, jak również zabiegi mające na celu poprawę postawy ciała oraz pomoc w usprawnieniu wykonywania codziennych czynności. Zespół doświadczonych lekarzy specjalistów oraz fizjoterapeutów pomoże Twojemu dziecku uzyskać sprawność i cieszyć się pełnią życia.

Metoda NDT Bobath

1Jest szeroko stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane. Jest to metoda neurorozwojowa zapoczątkowana w latach 40. XX wieku przez małżeństwo Bobath. Usprawnianie według tej metody ma na celu pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono stać się niezależne w życiu i na tyle wykorzystać swe możliwości, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
Usprawnianie według koncepcji Bobath jest szczególnie przydatne w terapii niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich rozkład dnia, bez zaburzania interakcji matka−dziecko. Prawidłowo wykonywana pielęgnacja, karmienie, noszenie dziecka czy zabawa z nim są naturalnym sposobem utrwalania wzorców ruchowych wspomaganych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice czy opiekunowie kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.

Na co zwrócić uwagę?
Pierwsze nieprawidłowe zaburzenia rozwoju ruchowego dotyczą zwykle opóźnienia lub braku kontroli głowy. Następnie dadzą się zaobserwować niewłaściwe ruchy innych części ciała. Dziecko układa się nieprawidłowo, najczęściej asymetrycznie, nadmiernie prostując się lub zginając. Zaburzenia napięcia mięśni i opóźnienie w ustępowaniu reakcji odruchowych lub ich dłuższe trwanie niż okres fizjologicznego występowania powodują odmienne doświadczenia czuciowo-ruchowe. Nieprawidłowe odczuwanie ułożenia i ruchów ciała jako całości oraz poszczególnych jego części powoduje kształtowanie się nieprawidłowych wzorców ruchowych. Możliwości każdego organizmu są inne i te różnice uwzględniane są w koncepcji Bobath.rehab

Na czym polega terapia?
W czasie terapii dostarczane są prawidłowe doznania czuciowe i ruchowe, a fizjoterapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, nie zaś tylko poszczególne części ciała. Pomoc przy wykonywaniu ruchów powinna być taka, by zapewniała maksymalny i aktywny ruch małego pacjenta, a jednocześnie nie wywoływała jego nieprawidłowych reakcji, niepokoju czy bólu.
Podczas ćwiczeń podopieczny nie powinien płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność terapii. Ważna jest też obecność rodziców lub opiekunów, którzy obserwują pracę terapeuty i reakcję dziecka oraz otrzymują na bieżąco istotne informacje i odpowiedzi na ich pytania.

Podstawowymi zasadami i celami usprawniania są:
• Jakość ruchu, dlatego celem terapii jest wspomaganie przebiegu i osiągnięcie ruchu jak najbardziej zbliżonego do prawidłowego,
• Wpływanie na napięcie mięśniowe (zmniejszanie wzmożonego i zwiększanie obniżonego napięcia),
• Eliminowanie nieprawidłowych reakcji odruchowych.

PNF

 

4PNF – Bezbolesna i funkcjonalna terapia zgodna z potrzebami ruchowymi pacjenta. Koncepcja PNF ma zasosowanie w neurologii, ortopedii i pediatrii.
Terapia przynosi znaczące efekty w leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych, wad postawy czy skolioz. Metoda rewelacyjnie sprawdza się w przypadku pracy z dziećmi starszymi.

 

Integracja Sensoryczna

2Drodzy Rodzice!
Jeżeli zauważycie u swojego dziecka poniższe problemy, zgłoście się do terapeuty integracji sensorycznej, który pomoże wam je rozwiązać!

 

Wybrane objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka:
– chodzi na palcach;
– ma nienaturalny lęk przed upadkiem, chodzeniem po schodach, skakaniem;
– często się potyka, nie zauważa ludzi i przedmiotów;
– ma problemy ze skupieniem uwagi;
– jest nadpobudliwe ruchowo, nie lubi siedzieć w miejscu (kręci się, skacze, biega, huśta);
– ma opóźniony lub nieprawidłowy rozwój mowy;
– ma problemy z samoobsługą, ubieraniem się, myciem;
– woli siedzący tryb życia, np. TV, komputer, szybko się męczy;
– ma wyjątkową wrażliwość na bodźce dźwiękowe (zatyka uszy, przekrzykuje)
– wybiera tylko niektóre typy ubrań, pokarmów;
– ma problemy z czytaniem i pisaniem;
– gryzie przybory szkolne lub inne przedmioty;
– ma niechęć do bliskiego kontaktu, nie lubi się przytulać, nie lubi gier zespołowych;
– jest rozdrażnione, hałaśliwe, płaczliwe, wpada w histerię;
– jest wycofane, lękliwe;
– ma nieprawidłową postawę, podpiera głowę podczas siedzenia.7 duze

Dla kogo?

Metoda integracji sensorycznej, oprócz dzieci zdrowych z wielorakimi zaburzeniami, przeznaczona jest także dla dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, chorobami neurologicznymi i genetycznymi.
Integracja sensoryczna wpływa na prawidłowy rozwój dziecka, jego zdolność do nauki, strefę ruchową i emocjonalną.
Terapia Integracji sensorycznej poprzedzona jest dokładną diagnozą.

Pamiętaj, że prawidłowa integracja sensoryczna pozwoli na uniknięcie w przyszłości kłopotów z nauką, braku koncentracji, czy innych czynników, które nie sprzyjają funkcjonowaniu w otaczającym świecie.

 

Terapia Psychomotoryczna wg Procus i Block

10Terapia psychomotoryczna prowadzona jest w grupie dzieci od 3 do 7 roku życia. Stymuluje rozwój funkcji ośrodkowego układu nerwowego, a przez to zmniejsza problemy związane z koordynacją, mową, emocjami, zachowaniem, pamięcią czytaniem i pisaniem.
Jednym z ważnych elementów tej metody, jest powtarzanie tego samego planu ćwiczeń podczas każdej sesji (30 spotkań). Prowadzi to do lepszej kontroli emocji,  zmniejszenie agresji czy nadpobudliwości.
Zajęcia te są zrozumiałą dla dziecka okazją do nauki nowych i skutecznych strategii funkcjonalnych.
Dzieci kierowane są na zajęcia przez lekarza.

dzieci

Terapia Logopedyczna, Pedagogiczna oraz Psychologiczna

3

Oferujemy:
– diagnostykę i terapię logopedyczną, stymulację rozwoju mowy, korektę wad wymowy,
– diagnostykę i terapię pedagogiczną, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami szkolnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– diagnozę intelektu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Polega na opracowaniu indywidualnego programu terapii uwzględniającego możliwości dziecka i systematycznej pracy nad usuwaniem wady wymowy, bądź w przypadku opóźnionego rozwoju mowy nad rozwijaniem słownika biernego oraz czynnego dziecka.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, wykorzystując do terapii najnowocześniejsze pomoce, gry dydaktyczne i programy komputerowe, dzięki temu zajęcia te są niezwykle interesujące dla dzieci, które chętnie w niech uczestniczą.

Dzięki różnorodnej stymulacji, której dziecko doświadcza podczas zajęć, terapia małego pacjenta przebiega znacznie intensywnej.

Wskazania do terapii:

 • afazja
 • dyzartria
 • dyslalia
 • jąkanie
 • mutyzm
 • autyzm
 • niedosłuch, głuchota
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysglosja
 • nosowanie
 • alalia

logopeda

TERAPIA PEDAGOGICZNA - prowadzona jest przez PEDAGOGA SPECJALNEGO inaczej OLIGOFRENOPEDAGOGA to pedagog profesjonalista przygotowany do opracowywania diagnozy, prowadzenia edukacji i terapii osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju np. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zespół Retta. Zakres pracy to opieka wychowawczo – lecznicza nad osobami
z zaburzeniami rozwoju, odchylonymi od normy, który utrudnia im wyraźnie prawidłowy rozwój
i normalne funkcjonowanie w środowisku fizycznym i społecznym, co wymaga stosowania specjalnych metod, urządzeń, itp.

Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Oprócz osób niepełnosprawnych pedagog specjalny  zajmuje się też ludźmi wybitnie zdolnymi.

Wskazania do terapii:

 • zagrożenie nieprawidłowym rozwojem z powodu obarczenia czynnikami wysokiego ryzyka okołoporodowego (np. wcześniaki, których rozwój psychoruchowy jest globalnie lub nieharmonijnie opóźniony);
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego lub umysłowego w przebiegu różnych jednostek chorobowych min.: wrodzonych wad układu nerwowego (np. wodogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe), zespołów genetycznych (np. zespół Downa), uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, gdzie głównym objawem są dysfunkcje narządu ruchu (np. mózgowe porażenie dziecięce), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm dziecięcy i inne);
 • opóźnienie rozwoju umysłowego ze sprzężonymi kalectwami w zakresie narządu ruchu, zmysłu wzroku lub/i słuchu.

6

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Może stanowić zarówno okazję do rozwoju i poznania siebie, jak i do zrozumienia i uporania się z różnymi bolesnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. Istnieje wiele metod i szkół psychoterapeutycznych.

Spotkania z psychologiem polegają na rozmowach.

TERAPIA DZIECI – Rola psychologa w pracy z rodziną może polegać na pomocy w uzyskiwaniu przez nich realnej oceny stanu dziecka, porzuceniu iluzji w przypadkach stwierdzonej niepełnosprawności, a także przeformułowaniu wszelkich życiowych celów. Wiąże się to z koniecznością przepracowania nieuniknionych wówczas momentów depresji, odbarczenia rodziców z poczucia winy, towarzyszenia rodzinie w procesie „oswajania trudnej sytuacji”.

W dalszej kolejności psycholog pomaga w budowaniu realistycznej wizji dziecka i ukierunkowuje uwagę rodziców na jego potrzeby psychiczne tak, aby nie stało się ono tylko „obiektem do naprawiania”. Wzmacnia ich w poczuciu kompetencji wychowawczych i tworzeniu satysfakcjonujących i dla nich i dla dziecka relacji.

Jest szansą na zrozumienie potrzeb dziecka, wzmocnienie się w kompetencjach rodzicielsko-wychowawczych i zaakceptowanie trudnej sytuacji, jaką jest wychowywanie dziecka niepełnosprawnego, tak aby rodzina mogła realizować wytyczane sukcesywnie cele życiowe.

Wskazania do terapii:

 • zagrożenie nieprawidłowym rozwojem z powodu obarczenia czynnikami wysokiego ryzyka okołoporodowego (np. wcześniaki, których rozwój psychoruchowy jest globalnie lub nieharmonijnie opóźniony);
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego lub umysłowego w przebiegu różnych jednostek chorobowych min.: wrodzonych wad układu nerwowego (np. wodogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe), zespołów genetycznych (np. zespół Downa), uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, gdzie głównym objawem są dysfunkcje narządu ruchu (np. mózgowe porażenie dziecięce), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm dziecięcy i inne);
 • opóźnienie rozwoju umysłowego ze sprzężonymi kalectwami w zakresie narządu ruchu, zmysłu wzroku lub/i słuchu.dzieci
Kinesiology Taping

Kinesiotaping jest metodą terapeutyczną polegającą na aplikowaniu na ciało, w ściśle określony sposób, nierozciągliwej lub elastycznej taśmy w postaci wyciętych przez terapeutę plastrów. Znajduje ona zastosowanie w medycynie sportowej w przypadku wystąpienia kontuzji lub przeciążenia. Wykorzystywana jest również w ortopedii i rehabilitacji.

Metoda ta wykorzystuje naturalne procesy samoleczenia organizmu. Ma bezpośrednie oddziaływanie na skórę (receptory bólu, czucia głębokiego) oraz na układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy. Równocześnie zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry poprzez uaktywnienie systemu znieczulenia.

Kinesiotaping jest terapią wspomagającą leczenie wielu schorzeń. Jest stosowany jako fizjoterapia sportowa zarówno wyczynowa jak i amatorska. Jest ona sposobem na uśmierzanie bólu w przypadkach leczenia kontuzji stawów i mięśni, drenażu limfatycznym, terapiach pooperacyjnych (gojenie ran, redukcje obrzęków i poprawa wchłaniania się blizn oraz zwłóknień), czy w czasie ciąży.

Metodę tę można z powodzeniem stosować również jako zabiegi towarzyszące leczeniu zaburzeń neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych oraz pediatrycznych. Z doświadczeń fizjoterapeutów wynika, że plastrowanie dynamiczne wspomaga także korekcję postawy.reh_dor(9)

Działanie plastrów stosowanych w kinesotapingu

Działanie kinesiotapingu opiera się na uregulowaniu napięcia mięśniowego w miejscu aplikacji taśmy. Wpływa przez to na zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły.

Aplikacje Kinesiotapingu powodują, że skóra jest delikatnie podciągana, zwiększając jednocześnie przestrzeń pomiędzy skórą właściwą, a powięzią co powoduje redukcję zastojów i obrzęków limfatycznych (usprawnia mikrokrążenie chłonki).

Ma również działanie przeciwbólowe, poprawia funkcjonowanie i wspomaga regenerację w oparciu o procesy samoleczenia. W procesie zdrowienia następuje normalizacja napięcia mięśniowego i powięziowego, korygując ułożenie powięzi i skóry wpływa na poprawę propriocepcji (czyli czucia własnego ciała –np. bez kontroli wzroku wiemy jak mamy ułożone ciało).

Właściwości elastyczne plastra utrzymują się przez około 3 do 10-ciu dni w zależności od producenta przeciętnie przyjmuje się okres 5-7 dni.Procesy terapeutyczne trwają 24 godziny na dobę.

Przebieg zabiegu:

Po ustaleniu przyczyny dysfunkcji fizjoterapeuta przygotowuje plaster do postaci: „I”, „Y”, „X”, „wachlarz”. Wybór kształtu taśmy zależy od budowy mięśnia, nad którym ma znajdować się taśma, a także od wskazań do jej zastosowania. Istnieje kilka technik naklejania plastrów które są uzależnione od celu terapii. Aby terapia powiodła się niezbędna jest właściwa diagnoza pacjenta oraz właściwy dobór i aplikacja plastra poprzez zastosowanie odpowiedniej techniki oklejenia.

Przygotowanie do zabiegu:

Aby plaster był dobrze przytwierdzony do wskazanej części ciała skóra musi być czysta, sucha, nie natłuszczona. Przy nadmiernym owłosieniu miejsce naklejania musi być gładkie.

Wskazania do kinesotapingu:

Taping można zastosować w wielu jednostkach chorobowych i może stanowić doskonałe uzupełnienie rehabilitacji jak i innych terapii. Zastosowanie jest bardzo szerokie. Można okleić każdą część ciała w zależności od typu schorzenia i celu jaki mamy osiągnąć przez zastosowaną terapię.

Począwszy od tapingu na kończynach poprzez kręgosłup, głowę czy twarz. Taping stosuje się również w celu zmniejszenia obrzęków limfatycznych np. po mastektomii czy obrzękach kończyn, ale również stosuje się na blizny np. pooperacyjne.

U dzieci kinesiology taping stosujemy np. w przypadku korekty ustawienia stóp, kolan, kończyn górnych.

 

 

Rehabilitacja dorosłych

 • 17-02-2016

Zapewniamy  Tobie i Twoim najbliższym rehabilitację pourazową, ortopedyczną, neurologiczną, jak również zabiegi mające na celu poprawę postawy ciała oraz pomoc w usprawnieniu wykonywania codziennych czynności. Zespół doświadczonych lekarzy specjalistów oraz fizjoterapeutów pomoże  Ci odzyskać sprawność i cieszyć się pełnią życia.

FIZYKOTERAPIA:

Jest jedną z metod fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi czynnikami fizykalnymi – zarówno naturalnymi, jak i wytworzonymi sztucznie, dzięki którym w tkankach zostaje pobudzony proces biologiczny. W fizykoterapii wykorzystuje się: prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, bodźce termiczne (ciepło, zimno), światło (laser, sollux) oraz wodę. Fizykoterapia może być stosowana jako leczenie uzupełniające lub jako podstawowa forma leczenia.

Ultradźwięki / Fonoforeza

Ultradzwięki Podczas zabiegu wykorzystywane są drgania mechaniczne o częstotliwości 800 − 24 000 kHz. Efektem działania ultradźwięków na tkanki jest działanie mechaniczne zwane „mikromasażem”, które spowodowane jest wahaniem ciśnień wywołanych przebiegiem fali dźwiękowej. Istotną składową ich działania jest wpływ na biochemię tkanek, co prowadzi do ich lepszego utleniania. Zjawiska występujące w tkankach ludzkich poddanych działaniu ultradźwięków są bardzo różne w zależności od miejsca ich stosowania.

Kiedy stosować zabieg?

 • Zespoły bólowe mięśniowe, stawów i kręgosłupa, bóle krzyża
 • Zwyrodnienie kręgosłupa
 • Nieczynne i podostre zapalenie stawu, skręcenia
 • Obrzęk podostry i przewlekły
 • Naciągnięcie mięśni
 • Zapalenie pochewki ścięgnistej, kaletki maziowej, nadkłykci, ścięgien
 • Zespół Sudecka
 • Przewlekła choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Choroba Raynaud
 • Rwa kulszowa
 • Krwiak podostry i przewlekły
 • Nerwobóle
 • Przykurcze
 • Ostrogi piętowe
 • Zespół bolesnego łokcia i barku
 • Blizny ostre i podostre, bliznowiec
 • Ból miedniczy, krzyżowy (tworzenie zrostów w miednicy małej)
 • Zapalenie śluzówki macicy

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • Wzrost elastyczności kolagenu i przepuszczalności błon
 • Uelastycznienie blizn
 • Zmniejszenie przykurczów
 • Poprawa odżywienia tkanek
 • Przeciwzapalne
 • Przeciwbólowe
 • Przeciwobrzękowe

 

Fonoforeza Metoda wprowadzenia leku za pomocą ultradźwięków. W celu wzmocnienia działania ultradźwięków, zamiast tradycyjnego środka sprzęgającego, stosuje się żel zawierający substancje czynne − przeciwzapalne, przeciwbólowe, poprawiające ukrwienie lub ułatwiające uelastycznienie blizn. Wprowadzanie ich do tkanek za pomocą ultradźwięków zapewnia szybsze i głębsze wnikanie substancji leczniczych.

Kiedy stosować zabieg?
Zespoły bólowe stawów i kręgosłupa
Nerwobóle
Zespół bolesnego łokcia i barku
Blizny

Jakie są rezultaty zabiegu?
Ułatwienie wnikania substancji leczniczych do tkanek podskórnych
Ominiecie przewodu pokarmowego
Wprowadzenie leku bezpośrednio do krążenia, a nie przez układ żyły wrotnej
Ogranicza to proces usuwania substancji leczniczych przez wątrobę
Możliwość przedłużenia działania substancji leczniczy o krótkim biologicznie
Okresie półtrwania
Możliwość przerwania w dowolnej chwili dawkowania leku
Miejscowe działanie leku ograniczone do struktur objętych procesem.

HiTop - Terapia Energotonowa

HiToP jest milowym krokiem w dziedzinie elektroterapii. Typowym zastosowaniem elektroterapii jest stymulacja nerwów i mięśni, czyli generowanie potencjałów czynnościowych.
Standardowa elektroterapia pobudza nerwy i mięśnie, natomiast głównym celem terapii energotonowej jest bezpośrednie działanie na metabolizm komórek. Terapia energotonowa daje efekt biologicznego odmłodzenia komórek, niweluje ból, zwiększa sprawność fizyczną, psychiczną, a także odporność na przeziębienia i wreszcie pobudza organizm do samo leczenia.

Główne wskazania terapeutyczne:
- obrzęki
- choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
- odleżyny, rany
- ból po urazach i po operacji
- zespół łokcia tenisisty
- zespół bolesnego barku
- zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego, szyjnego i piersiowego
- obrzęki
- stres o podłożu fizycznym, psychicznym i stany wyczerpania
- leczenie odświeżające dla polepszenia witalizacji
- cukrzyca
- mogą być leczeni pacjenci z żylakami

Główne przeciwwskazania terapeutyczne:
- nowotwory
- pacjenci z infekcja, gorączką
- rozrusznik serca
- ciąża

DZIAŁANIE
Dzięki terapii energotonowej możliwe jest ograniczenie stosowania wielu leków oraz przemyślenie wskazań do leczenia operacyjnego. Działanie energii wytwarzanej przez urządzenie HiToP jest nie tylko związane z obszarem stymulacji, co oddziaływaniem na metabolizm organizmu człowieka.

Przebieg terapii HiToP
Pacjent leży na leżance, podpięty do urządzenia elektrodami, które dla lepszego przewodnictwa zwilżone są sprayem Aloe Vera. Zabieg trwa od 30 do 60 min. i może być powtarzany wielokrotnie. Zabieg jest bardzo przyjemny, pacjent może jedynie odczuwać uczucie lekkiego swędzenia.

Po zakończonej terapii pacjent czuje się wypoczęty, zrelaksowany i odprężony, jak po długim
spacerze. Od 70 do 80% pacjentów uwalnia się od bólu nawet po jednym zabiegu albo ... zauważa znaczne zmniejszenie bólu.
Nawet pacjent z ostrym bólem może zasnąć po rozpoczęciu zabiegu.

Jak odbywa się terapia energotonowa?
W terapii mogą działać równocześnie cztery kanały z co najmniej 10 elektrodami, co daje możliwość wykonywania u pacjenta w tym samym czasie nawet kilku zabiegów:
- podstawowej terapii czyli witalizacji i zabiegu przeciwbólowego
- lipolizy czyli redukcji tkanki tłuszczowej
- przeciwbólowo

Tonoliza

Tonoliza jest metodą elektrostymulacji, ma na celu zniesienie lub zmniejszenie spastyczności mięśni i przywrócenie równowagi fizjologicznej pobudzenia włókien mięśniowych. Krótkie impulsy elektryczne wysyłane przez skórę do mięsni powodują ich skurcz, a następnie rozluźnienie, co prowadzi w efekcie do odbudowania mechanizmów odruchowych i przywrócenia równowagi fizjologicznej mięśni.

reh_dor(12)

Wskazania:

 • stwardnienie rozsiane,
 • po udarze i urazach mózgu,
 • po urazach rdzenia kręgowego,
 • po operacjach neurochirurgicznych,
Prąd galwaniczny

Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie przez daną część ciała prądu stałego, wykorzystywany przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie w leczeniu nerwobóli, chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia obwodowego.

Kiedy stosować zabieg?
Nerwobóle
Przewlekłe zapalenie nerwów
Zespoły bólowe w chorobie zwyrodnieniowej
Zaburzenia krążenia obwodowego
Porażenie wiotkie
Prąd małej mocy wpływa na zakrzepy naczyniowe oraz przyśpiesza zrost kostny

Jakie są rezultaty zabiegu?
Przeciwbólowe
Likwiduje procesy zapalne
Wpływa stymulująco

Jonoforeza

Za pomocą prądów stałych można wprowadzić w obszar chorobowy odpowiednią substancję leczniczą. W wypadku prądów nie ma znaczenia, czy będzie miała ona postać żelu, płynu czy maści, jednak musi ulegać dysocjacji elektrolitycznej. Jonoforeza zdecydowanie skraca czas wchłaniania i podnosi efektywność działania leku. Daje bardzo dobre efekty w miopatiach, zapaleniach pochewek ścięgnistych, przeciążeniach sportowych lub zawodowych.

Kiedy stosować zabieg?
Zapalenie stawów i pochewek ścięgnistych, zwyrodnienia narządów ruchu
Zespoły bólowe różnego pochodzenia
Wzmożone napięcia i przykurcze
Zaburzenia naczynioruchowe
Utrudniony zrost kości
Blizny i przykurcze bliznowate
Stany zapalne skóry, tkanek miękkich
Zaburzenie ukrwienia tkanek
Nerwobóle, uszkodzenia nerwów
Rwa kulszowa
Bóle głowy
Niepełny zrost kostny
Obrzęki
Zespół Sudecka (ból i obrzęk kończyny połączony z zaburzeniami krążenia)

Jakie są rezultaty zabiegu?
Przeciwbólowe
Przeciwzapalne
Rozmiękczanie blizn
Odczulające
Uszczuplające naczynia
Pobudzające naczynia krwionośne
Znieczulające
Bakteriostatyczne
Rozszerzające i zwężające naczynia

Prądy diadynamiczne

Prądy diadynamiczne dzielą się na kilka rodzajów, różniących się częstotliwością i natężeniem komponentu prądu zmiennego. Zależnie od potrzeb pacjent może dzięki temu uzyskać różnorodne korzyści – poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek, wzrost lub zmniejszenie napięcia mięśniowego, szybsze wchłanianie obrzęków.

Kiedy stosować zabieg?
Zespoły bólowe kręgosłupa
Dyskopatie
Nerwobóle, choroby układu nerwowego
Choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby reumatyczne
Stany pourazowe
Zaniki mięśni
Porażenie obwodowego nerwu twarzowego
Półpasiec
Odmrożenia
Obrzęki na tle zaburzeń odżywczych
Obrzęki pourazowe

Jakie są rezultaty zabiegu?
Przeciwbólowe
Zmniejszanie napięcia mięśniowego
Wzmaganie aktywności naczyniowej
Stymulacje mięśniowe
Rozszerzanie naczyń krwionośnych i poprawa ukrwienia
Wpływ na przewodnictwo nerwowe

Prądy interferencyjne

Są to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością. Prądy interferencyjne, których częstotliwość zmienia się rytmicznie, działają na skurcze mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu (co usprawnia krążenie obwodowe), wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają procesy odżywcze tkanek i ich metabolizm.

Kiedy stosować zabieg?
Zmniejszenie bólu ( ostrego i chronicznego)
Zmniejszenie obrzęków
Przekrwienie
Wzmocnienie mięśni pobudzenia do skurczu mięśni szkieletowych
Nietrzymanie moczu (usprawnianie funkcjonowania narządów jamy brzusznej)
Usprawnianie krążenia powierzchniowego i głębokiego

Jakie są rezultaty zabiegu?
Skurcz mięśni szkieletowych
Pobudzenie mięśni do skurczu (usprawnianie krążenia obwodowego)
Efekt przeciwbólowy i usprawnianie trofiki
Zmniejszenie napięcia współczulnego układu nerwowego

Elektrostymulacja mięśni

Wykorzystywany jest tu prąd stały impulsowy (płynący z przerwami). Cel zabiegu to pobudzenie mięśni do skurczu. Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.

Kiedy stosować zabieg?
Niedowłady, zaniki i osłabienie mięśni
Stany po porażeniach mięśni lub po zdjęciu opatrunku
Choroby układu nerwowo-mięśniowego
Choroby układu krążenia

Jakie są rezultaty zabiegu?
Przeciwbólowe
Zmniejszenie napięcia mięśni
Usprawnienie procesów odżywczych mięśni
Poprawa ukrwienia tkanek, gimnastyka mięśni

Prądy Tens

Jest to metoda objawowego leczenia ostrych oraz przewlekłych stanów bólowych za pomocą prądów niskiej częstotliwości. Elektryczna stymulacja układu nerwowego na różnych jego poziomach (obwodowym, rdzeniowym i ośrodkowym) powoduje zagłuszenie sygnałów bólowych i uwolnienie pacjenta od uciążliwych dolegliwości.

Kiedy stosować zabieg?

 • Ból pooperacyjny
 • Dyskopatia
 • Bóle głowy, migreny
 • Bóle przy osteoporozie, schorzeniach reumatycznych
 • Neuropatia
 • Owrzodzenia skóry
 • Rany, obrzęki, trąd
 • Jako rozgrzewka w sporcie wyczynowym

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Przeciwbólowe
 • Osłabianie czucia bólu poprzez zmniejszanie ilości sygnałów wysyłanych
 • przez nerwy bólowe do kory mózgowej
 • Poprawa ukrwienia
 • Rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • Przyśpieszanie zrostu kostnego po złamaniach
 • Zmniejszanie cellulitisu
 • Zmarszczek
 • Wzmaganie uwalniania endorfin do krwioobiegu co wpływa na poprawę samopoczucia
Prądy Kotza

Zabieg ten polega na precyzyjnym wywołaniu skurczów głębiej położonych włókien mięśniowych przez działanie prądem o średniej częstotliwości 2500 Hz, zmodulowanej do częstotliwości niskiej 50Hz. Wyzwalają one silny skurcz mięśnia lub grupy mięśni poprzez aktywację grubych zstępujących włókien nerwowych oraz dzięki zablokowaniu cienkich wstępujących włókien nerwowych; mają działanie przeciwbólowe w obszarze stymulacji.

Kiedy stosować zabieg?

 • Skolioza
 • Płaskostopie
 • Długotrwałe unieruchomienie mięśni
 • Stan po złamaniach, „oszczędzaniu” przy zespołach bólowych
 • Osłabienie mięśni
 • Trening rozgrzewający głęboko położonych mięśni

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Wywołanie skurczów głębiej położonych włókien mięśniowych
 • Wzrost siły i przyrost masy mięśniowej
 • Poprawa metabolizmu, obniżenie napięcia mięśniowego
Terapuls

reh_dor_m(26)Terapuls to impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości. Pole to nie wytwarza ciepła, lecz działa na potencjał błon komórkowych, co daje w efekcie zmianę właściwości fizykochemicznych tkanek, efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciw obrzękowy. Działanie terapeutyczne impulsowego pola polega na dostarczeniu do organizmu energii o bardzo dużej częstotliwości, przy bardzo krótkim czasie oddziaływania i długiej przerwie następującej po każdym impulsie.

Kiedy stosować zabieg?

 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • Podostre i przewlekłe zapalenie stawów i mięśni
 • Nerwobóle i przewlekłe zapalenie nerwów
 • Złamania (zabieg może być wykonywany przez opatrunek gipsowy)
 • Przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa, ucha, migdałków podniebnych i krtani
 • Odmrożenia
 • Przewlekłe zapalenie przydatków i gruczołu krokowego
 • Przewlekły nieżyt oskrzeli
 • Zaburzenie krążenia obwodowego
 • Zespoły bólowe
 • Zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych
 • Stany niedokrwienne tkanek
  reh_dor(3)

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie ich przepuszczalności
 • Zwiększenie przepływu krwi tętniczej i żylnej
 • Przyspieszenie procesów wchłaniania tkankowego np. krwiaków
 • Przyspieszenie komórkowej przemiany materii
 • Wzrost liczby leukocytów w tkankach przegrzewanych
 • Obniżenie pobudliwości nerwowo-mięśniowej
 • Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe
 • Obniżenie napięcia mięśniowego
 • Przyspieszenie regeneracji uszkodzonych włókien nerwowych
 • Zmniejszenie odczynu zapalnego stawów, skóry i tkanki podskórnej
 • Przyspieszenie gojenia się ran i owrzodzeń troficznych
Fala uderzeniowa

reh_dor_m(13)Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energie w bolące miejsca. Dzięki dostarczonej energii następują procesy leczenia i regeneracji ścięgien i tkanek miękkich.

Posiadamy nowoczesny i skuteczny aparat do zwalczania przewlekłego bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym.

Jakie dolegliwości zwalcza fala uderzeniowa?

 • Ból ścięgna Achillesa
 • Ból w okolicy bioder
 • Bóle barków
 • Ból ścięgien rzepki (kolano skoczka)
 • Zapalenie nadkłykcia (łokieć tenisisty i golfisty)
 • Zespół mięśnia piszczelowego przedniego
 • Punkty spustowe
 • Bóle pięty (zapalenie powięzi podeszwowej stopy, ostrogi piętowe)

Jak przebiega terapia falami uderzeniowymi?

 • Zlokalizowanie bolących miejsc poprzez dotyk
 • Nałożenie żelu sprzęgającego
 • Rozpoczęcie terapii
 • Pojedyncza sesja terapeutyczna zajmuje około 3 minut
 • Poprawa sprawności następuje po 3-4 zabiegach przeprowadzanych z 1-tygodniowymi przerwami

Zalety terapii falą uderzeniową?

 • Szybka ulga w bólu
 • Przywracanie sprawności ruchowej
 • Metoda nieinwazyjna
 • Zabieg bez potrzeby znieczulenia
 • Krótki czas terapii tylko 3-4 zabiegi
 • Brak efektów ubocznych
Magnetoterapia

reh_dor_m(11)Jest to leczenie zmiennym polem magnetycznym o niskiej częstotliwości. Pod wpływem tego pola jony znajdujące się w komórkach ciała ulegają przemieszczeniom, powodując hiperpolaryzację błony komórkowej. Przynosi to wzmocnienie przemiany materii, szczególnie podczas zachodzących procesów energetycznych i wzmaga wykorzystanie tlenu przez komórkę. Poprawione ukrwienie w komórce podczas działania pola magnetycznego wywołuje podniesienie ciśnienia potencjału tlenu.

Kiedy stosować zabieg?

 • Zaburzenia krążenia obwodowego, choroby naczyń krwionośnych
 • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, stawów
 • Reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie wielostawowe
 • Zwyrodnienie kostno-chrzęstne
 • Osteoporoza, jałowa martwica kości
 • Zespoły bólowe mięśni, stawów i kręgosłupa
 • Uszkodzenie więzadeł, urazy ścięgien
 • Kontuzje, skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, obrzęki, świeże złamania
 • Trudno gojące się rany i stany pourazowe
 • Niedokrwienie kończyn
 • Stan po operacji kości
 • Owrzodzenie podudzi, krwiaki
 • Zespół cieśni nadgarstka
 • Zespół tętnic kręgowych
 • Utrudniony zrost kości, zapalenie kości
 • Ostre zapalenie szpiku
 • Zmiany zwyrodnieniowe rdzenia
 • Stwardnienie rozsiane
 • Zespół Sudecka
 • Neuralgie
 • Choroba Perthesa
 • Zmiany dotyczące nerwów obwodowych
 • Nerwobóle, rwa kulszowa
 • Nerwiaki
 • Bóle głowy
 • Bóle fantomowe, ogólne leczenie bólu
 • Atopowe zapalenia skóry, łuszczyca, świąd skóry
 • Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej, wypryski
 • Łysienie
 • Owrzodzenie goleni
 • Ostre i przewlekłe zapalenia oskrzeli i zatok
 • Terapia trofotropowa, w zależności od lokalizacji zmian
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • Zapalenie trzustki
 • Zapalenie okrężnicy
 • Przewlekłe zapalenie przydatków
 • Miażdżyca tętnic
 • Zakrzepowe zapalenie żył
 • Nadciśnienie
 • Angiopatia
 • Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok obocznych nosa
 • Astma oskrzelowa
  reh_dor(13)

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Przeciwbólowe
 • Przeciwzapalne
 • Zmniejszenie napięcia mięśni
 • Rozluźniające
 • Usprawnienie krążenia obwodowego
 • Przyspieszanie gojenia ran oraz regeneracji tkanek po krwawieniach i zabiegach operacyjnych
 • Wpływ na wytwarzanie kostniny
 • Pobudzanie przemiany materii, procesów oddychania komórkowego i regeneracji tkankowej
 • Hamowanie procesów destrukcyjnych w stawach
 • Zapobieganie stanom zapalnym
Laseroterapia

reh_dor_m(33)Biostymulacją laserową nazywamy reakcję tkanek na naświetlanie słabą wiązką laserową o długości fali świetlnej od 630 do 1100 nanometrów (nm), co odpowiada barwom od jaskrawej czerwieni (633 nm) do tzw. bliskiej, choć już niewidzialnej, podczerwieni (1100 nm). W tym właśnie przedziale absorbcja wody i barwników zawartych w tkankach jest najmniejsza, co umożliwia głębokie (nawet do 6 cm) wnikanie światła do wnętrza organizmu i tym samym pozwala uzyskać pożądany efekt terapeutyczny.

Kiedy stosować zabieg?

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Ostroga piętowa
 • Chondropatia rzepki
 • Dnawe zapalenie stawu, reumatoidalne zapalenie stawu
 • Zespoły bólowe np. przy dyskopatii szyjnej, lędźwiowej
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • Entezopatie
 • Zapalenia okołostawowe
 • Zespół cieśni nadgarstka
 • Nerwobóle nerwów obwodowych np. nerwu trójdzielnego, rwy kulszowej
 • Choroba Dupuytrena
 • Przyspieszenia gojenia się ran, owrzodzeń
 • Gojenie pooperacyjne w obrębie jamy brzusznej
 • Leczenie krwiaków, wylewów krwi
 • Opóźnienie procesu starzenia skóry
 • Leczenie blizn, ran pooperacyjnych, krwiaków
 • Liszaj płaski, odleżyny, oparzenia, trądzik różowaty, zmiany troficzne skóry, opryszczka
 • Łysienie
 • Ostre i przewlekłe mięśniobóle
 • Urazy i przeciążenia wiązadeł stawu kolanowego
 • Zespoły bólowe : „bolesnego barku”, „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
 • Zapalenie kaletki, nadkłykcia, pochewki ścięgna
 • Zapalenie zatok, ucha, gardła, migdałków, krtani
 • Stan po wycięciu migdałków
 • Naczynioruchowy nieżyt nosa
 • Przyśpieszanie formowania kostniny w złamanych kościach, utrudniony zrost kości
 • Neuropatia cukrzycowa, gojenie ran w przebiegu cukrzycy (stopa cukrzycowa)

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Przeciwzapalne
 • Przeciwbólowe
 • Przeciwobrzękowe
 • Rozkurczowe
 • Przeciwkrwotoczne
 • Pobudzanie przemiany materii
 • Wpływanie na procesy hormonalne
 • Immunologiczne
 • Przyśpieszające regenerację nerwów
Krioterapia miejscowa

Zabieg ten polega na obniżeniu temperatury tkanek. Celem krioterapii jest obniżenie temperatury skóry i tkanek głębiej położonych, a tym samym spowodowanie przekrwienia głębokiego okolicy poddanej zabiegowi. Krioterapia działa głównie przeciwbólowo i przekrwiennie. Pod wpływem działania niskich temperatur naczynia krwionośne powierzchowne zmniejszają swoją średnicę, jednocześnie zwiększają ją naczynia krwionośne głębokie. Dzięki temu mechanizmowi uzyskujemy przekrwienie struktur głęboko ułożonych. Taki stan utrzymuje się w danej okolicy około 4 godz.

Kiedy stosować zabieg?

 • Leczenie stawów i mięśni
 • Urazy stawów i tkanek miękkich np. skręcenia, zwichnięcia
 • Wszystkie choroby reumatoidalne i reumatyczne narządów ruchu np. reumatoidalne zapalenie stawów
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • Łuszczycowe zapalenie stawów
 • Choroby stawów na tle zaburzeń metabolicznych (dna moczanowa)
 • Zapalenie okołostawowe
 • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 • Oparzenia – zdejmowanie szoku termicznego
 • Dyskopatie
 • Entezopatie
 • Tendopatie
 • Mialgie
 • Choroby ścięgien, naderwania mięśni i wiązadeł
 • Profilaktyka osteoporozy
 • Stwardnienie rozsiane
 • Obrzęki, stłuczenia, krwiaki pourazowe

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Ograniczenie krążenia w danym miejscu
 • Zwolnienie metabolizmu
 • Zmniejszenie napięcia mięśni i zmniejszenie bólu poprzez uruchomienie wewnętrznej reakcji przeciwbólowej
 • Poprawa ukrwienia i przyswajania tlenu w tkankach
 • Pobudzenie receptorów zimna
 • Zmniejszenie aktywności receptorów ciepła
 • Powstawanie zmian naczynioruchowych
 • Zahamowanie stanu zapalnego
 • Zmniejszenie lub ustąpienie obrzęków
Solux

reh_dor_m(25)Sollux to lampa wytwarzająca promieniowanie światła podczerwonego i promieni widzialnych. Lampy te są wyposażone w komplet filtrów ze szkła uwiolowego koloru czerwonego i niebieskiego. Szkło koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone, co ma działanie pobudzające i przeciwzapalne. Z kolei szkło koloru niebieskiego przepuszcza głównie niebieskie promieniowanie widzialne, co przynosi działanie tonizujące, uspokajające i przeciwbólowe.

Kiedy stosować zabieg?

 • Przewlekłe procesy zapalne i reumatyczne stawów
 • Stany pourazowe kończyn
 • Przewlekłe stany zapalne jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha zewnętrznego i stawów żuchwy
 • Przewlekłe i podostre stany zapalne nerwów obwodowych
 • Mięśniobóle
 • Zapalenie nerwów czaszkowych II i VII
 • Półpasiec
 • Odmrożenia
 • Oparzenia
 • Przykurcze
 • Trudno gojące się rany
 • Trądzik różowaty, trądzik młodzieńczy
 • Stany po zapaleniu bakteryjnym i uszkodzeniu skóry promieniami RTG
 • Przygotowanie do masażu, kinezyterapii i zabiegów z zastosowaniem prądu

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Rozszerzenie naczyń włosowatych skóry
 • Zwiększenie przepływu krwi tętniczej
 • Reakcje ze strony naczyń głębiej położonych
 • Zmniejszenie napięcia mięśni
 • Działanie przeciwbólowe
 • Zwiększenie przemiany materii
 • Pobudzenie receptorów cieplnych skóry
Wodolecznictwo

reh_dor_m(38)- Wirówki kończyn dolnych
- Wirówki kończyn górnych
- Wirówka głęboka

BIOPTRON- terapia światlem

reh_dor_m(4)

Czym jest światło bioptron?

System Terapii Światłem BIOPTRON jest opatentowanym na skalę światową urządzeniem medycznym ze specjalnym mechanizmem optycznym, które emituje światło o widmie podobnym do tej części widma elektromagnetycznego, która jest wytwarzana w naturze przez słońce, ale bez promieniowania UV.

Terapia Światłem BIOPTRON może w sposób naturalny wzmacniać regeneracyjne i utrzymujące równowagę zdolności organizmu, przez co pomaga organizmowi wyzwalać jego własny potencjał leczniczy. Po dojściu do tkanek energia światła wspomaga proces biostymulacji (co oznacza, że w pozytywny sposób stymuluje różnorodne procesy biologiczne w organizmie a tym samym wzmaga funkcje organizmu).

 Terapia przyjazna dla użytkownika, bez użycia farmaceutyków

Technologia BIOPTRON zyskała szerokie zastosowanie i uznanie w medycynie jako środek medyczny przyjazny dla użytkownika, skuteczny i pozbawiony negatywnych cech środków farmakologicznych. W okresie ponad 15 lat badań klinicznych na całym świecie okazała się ona pomocna w zachowawczym leczeniu ostrych i chronicznych obrażeń jak również ran pooperacyjnych.

 OGÓLNE KORZYŚCI

Terapia Światłem BIOPTRON może być stosowana zarówno jako kuracja uzupełniająca, wspierająca inne zabiegi medyczne jak też w formie monoterapii przy pewnych wskazaniach,

 BIOPTRON to doskonała terapia:

 • Wspomagająca proces gojenia się ran » Uśmierzania bólu
 • Leczenia schorzeń dermatologicznych i problemów skóry
 • Z powodzeniem stosowana w pediatrii
 • Stosowana w leczeniu Sezonowych Zaburzeń Afektywnych (SAD)

 Wybitne właściwości charakterystyczne Światła BIOPTRON umożliwiają mu penetrację nie tylko skóry lecz również tkanek pod nią. W ten sposób pozytywny efekt Światła BIOPTRON nie jest ograniczony do leczonego miejsca skóry lecz ma także korzystny wpływ na cały organizm.

 GOJENIE RAN

Leczenie Światłem Lampy BIOPTRON można stosować, jako leczenie uzupełniające w gojeniu ran, przy następujących schorzeniach:

 • Rany pourazowe (uszkodzenia ciała) » Oparzenia
 • Rany pooperacyjne
 • Żylaki nóg
 • Odleżyny

 LECZENIE BÓLU

Leczenie Światłem Lampy BIOPTRON można stosować, jako leczenie uzupełniające w gojeniu ran, przy następujących schorzeniach:

Reumatologia

» osteoporoza
» reumatoidalne zapalenie stawów
» artroza

 Fizykoterapia

 • bóle kręgosłupa lędźwiowego
 • bóle ramion i szyi
 • zespół urazowy nadgarstka
 • bliznowce
 • uszkodzenia mięśniowo-kostne

 Medycyna sportowa

 • urazy tkanki miękkiej mięśni, ścięgien i więzadeł:
 • skurcze mięśni
 • zwichnięcia, nadwyrężenia, kontuzje
 • zerwanie więzadeł i mięśni
 • naciągnięcia ścięgien
 • łokieć tenisisty

reh_dor(10)

 WSKAZANIA ZASTOSOWANIA TERAPII BIOPTRON W PEDIATRII

Terapia Światłem BIOPTRON może być stosowana u dzieci jako terapia uzupełniająca w różnych sytuacjach:

 • Schorzenia skóry u dzieci
 • Alergiczne zaburzenia oddychania i infekcje górnych dróg oddechowych
 • Zaburzenia funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego oraz nerwowego.

 Choroby skóry są powszechne u dzieci. Prawie 15% dzieci cierpi z powodu często występującej egzemy al przez wirusy i bakterie). Choroby skóry mogą być dokuczliwe dla dzieci (i ich rodziców) głównie z powodu snu oraz zakłopotania z powodu wyglądu zmian skórnych na twarzy lub rękach.

 Terapia Światłem BIOPTRON przedstawia przyjazny dla dzieci sposób terapii, który może sprzyjać towarzyszący chorobom skóry.

 Młodsze dzieci są bardziej skłonne do infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych (np. nosa i gardła) kalendarzowego czego wynikiem może być zwiększona ilość dni nieobecnych w szkole.

 Terapia Światłem BIOPTRON pomaga w leczeniu tych chorób poprzez stymulację układu opornościowego procesów leczenia.

Terapia Światłem BIOPTRON była klinicznie testowana i u dzieci była wykorzystana w celach wspomagania oraz procesów zapalnych.

 BIOPTRON I SAD/SEZONOWA CHOROBA AFEKTYWNA Sezonowa Choroba Afektywna ('Depresja Zimowa')

 Długie noce i pochmurne dni zimowe mogą wywołać u niektórych osób uczucie obniżenia nastroju. Stan ten nazywamy Sezonową Chorobą Afektywną- SAD lub 'Zimową Depresją'. Uważa się, iż SAD spowodowana jest zaburzeniami równowagi w produkcji melatoniny - „hormonu snu". Zwiększenie poziomu światła może spowodować redukcję produkcji „hormonu snu" w ten sposób redukując objawy związane z chorobą.

Terapia światłem jest standardowym leczeniem afektywnych zaburzeń i związanych z nimi objawów

 • Zespół chronicznego zmęczenia
 • Obniżona motywacja
 • Zwiększona potrzeba snu

Terapia Światłem BIOPTRON zapewnia efektywne widmo światła, bez promieniowania UV o natężeniu co najmniej 10 000 luksów, które jest skuteczne w leczeniu SAD.

Łózko wodne

reh_dor_m(17)HYDRO JET to masaż wodny na sucho (masaż poprzez strumień wody pod ciśnieniem 4,5 Bara.) Zabieg może być całościowy lub częściowy. Działa regenerująco, rozluźniająco i odprężająco, ma zastosowanie przy schorzeniach reumatycznych, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, stawów biodrowych, barkowych, skrzywieniu bocznym kręgosłupa, stanach bólowych w przebiegu wypadania krążka międzykręgowego, zespołach rwy ramiennej, kulszowej, osteoporozie, otyłości, redukcji cellulitu.

Parafina

Wskazania do zabiegu:
• stany zapalne stawów
• stany zapalne tkanek miękkich kończyn,

Na czym polega
Parafiną o temperaturze ok. 60°C pokrywa się miejsce poddane okładowi tak długo, aż jej warstwa osiągnie grubość 1-2 cm. Nałożoną na skórę warstwę parafiny owija się dokładnie folią i ciepłym kocem. Czas zabiegu: 20-40 min
Właściwości fizyczne parafiny sprawiają, że zabiegi wykonane przy jej użyciu usprawniają krążenie w naczyniach włosowatych skóry, wzmagają procesy utleniania tkankowego i ułatwiają resorpcję i wydalanie z tkanek toksycznych produktów procesu zapalnego.

KINEZYTERAPIA:

Kinezyterapia (z greckiego kinesis – ruch) oznacza leczenie ruchem. Poprzez ćwiczenia ruchowe wykorzystujące różne metody kinezyterapeutyczne przywracamy pacjentom sprawność fizyczną.

Ćwiczenia indywidualne

Kinezyterapia indywidualna polega na pracy terapeuty z pacjentem z wykorzystaniem metod takich jak: PNF, terapia manualna, NDT BOBATH dla dzieci i dorosłych, mobilizacja tkanek miękkich, a także ćwiczenia na macie (materacach). Terapeuta, ćwicząc indywidualnie z pacjentem, może mu pomóc w wyleczeniu kontuzji stawów obwodowych, mięśni, przeciążeniowych dolegliwości bólowych (np. kręgosłupa).

Ćwiczenia w odciążeniu UGUL

reh_dor_m(10)Jest to kabina utworzona z krat, która umożliwia dokładne zaczepienie linek. Wykorzystywana jest przy ćwiczeniach samo wspomaganych, gdzie używa się zestawu linkowo-bloczkowego, który pomaga w ustaleniu i podwieszeniu pacjenta w właściwej pozycji.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu:
Ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta, ale w odciążeniu danego odcinka ciała. Tempo powinno zależeć od aktualnej siły mięśniowej pacjenta.

Metodyka wykonywania ćwiczeń czynnych w odciążeniu:
Ruch jest wykonywany w płaszczyźnie poziomej, równoległej do podłoża, odciążenie w formie podwieszek musi całkowicie przytrzymywać i odciążać ćwiczoną kończynę, ruch wykonywany w istniejącym zakresie ruchu.

Odciążenie możemy uzyskać dzięki:
-podwieszeniu chorej kończyny-podwieszamy osiowo za pomocą linek i specjalnych podwieszek w -UGULu lub w innych urządzeniach podwieszających np. therapy master,

Celem ćwiczeń jest:
-uzyskać przyrost masy osłabionych i zwiotczałych mięśni,
-wzrost siły mięśni,

Wskazania:
-znaczne osłabienia mięśni, siła w skali Lovetta pomiędzy +1 a +2,
-zaniki mięśniowe,
-nieprawidłowe bądź niekompletne zrosty kostne,
-zwyrodnienia stawów, powierzchni stawowej, torebki; w stanach, gdy tarcie powierzchni -stawowych jest zbyt duże i bolesne.

Ćwiczenia grupowe

Kinezyterapia grupowa jest przeznaczona dla grup pacjentów odczuwających różnego rodzaje bóle. Są to ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę w specjalnie przystosowanej do tego celu sali, wyposażonej w materace gimnastyczne, drabinki przyścienne oraz liczne przybory niezbędne do prowadzenia i uatrakcyjnienia zajęć: różnej średnicy piłki, ciężarki, laski gimnastyczne, kolorowe taśmy itp.
Ćwiczenia mają charakter ogólnousprawniający, wzmacniający, rozciągający i rozluźniający.

Terapia manualna

reh_dor_m(29)Jest gałęzią fizjoterapii. Nazwa składająca się z dwóch członów wskazuje, iż jest to terapia wykonywana ręcznie (manualnie) przez fizjoterapeutę. Metoda ta wywodzi się z USA i Wielkiej Brytanii, gdzie już od ponad stu lat z powodzeniem stosuje się osteopatię i chiropraktykę w badaniu i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Kompleksowy model diagnostyki i terapii tej metody pozwala z powodzeniem leczyć dysfunkcje mięśni, więzadeł oraz stawów, zarówno kończyn, jak i kręgosłupa.

Terapia ta poprzedzona jest zawsze dokładnym badaniem palpacyjnym zarówno biernym, jak i czynnym narządu ruchu. Wykonywana jest przez wysoce wykwalifikowany personel, który ocenia dobór technik koniecznych do zastosowania w celu poprawy funkcji i zmniejszenie dolegliwości bólowych przez pacjenta.

Kiedy stosować zabieg?

 • Bóle kręgosłupa związane z przemieszczeniem kręgów
 • Bóle związane z przeciążeniem kręgosłupa
 • Wypadnięcie dysku
 • Dyskopatia
 • Migrena
 • Bóle menstruacyjne

Jakie są rezultaty zabiegu?

 • Przeciwbólowe
 • Poprawa ukrwienia
 • Odblokowanie zablokowań o obrębie kręgosłupa
 • Przywracanie prawidłowego ustawienia kręgów w celu zmniejszenia ucisku na krążki międzykręgowe
  reh_dor(1)
Kinesiotaping

Kinesiotaping jest metodą terapeutyczną polegającą na aplikowaniu na ciało, w ściśle określony sposób, nierozciągliwej lub elastycznej taśmy w postaci wyciętych przez terapeutę plastrów. Znajduje ona zastosowanie w medycynie sportowej w przypadku wystąpienia kontuzji lub przeciążenia. Wykorzystywana jest również w ortopedii i rehabilitacji.

Metoda ta wykorzystuje naturalne procesy samoleczenia organizmu. Ma bezpośrednie oddziaływanie na skórę (receptory bólu, czucia głębokiego) oraz na układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy. Równocześnie zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry poprzez uaktywnienie systemu znieczulenia.

Kinesiotaping jest terapią wspomagającą leczenie wielu schorzeń. Jest stosowany jako fizjoterapia sportowa zarówno wyczynowa jak i amatorska. Jest ona sposobem na uśmierzanie bólu w przypadkach leczenia kontuzji stawów i mięśni, drenażu limfatycznym, terapiach pooperacyjnych (gojenie ran, redukcje obrzęków i poprawa wchłaniania się blizn oraz zwłóknień), czy w czasie ciąży.

Metodę tę można z powodzeniem stosować również jako zabiegi towarzyszące leczeniu zaburzeń neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych oraz pediatrycznych. Z doświadczeń fizjoterapeutów wynika, że plastrowanie dynamiczne wspomaga także korekcję postawy.reh_dor(9)

Działanie plastrów stosowanych w kinesotapingu

Działanie kinesiotapingu opiera się na uregulowaniu napięcia mięśniowego w miejscu aplikacji taśmy. Wpływa przez to na zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły.

Aplikacje Kinesiotapingu powodują, że skóra jest delikatnie podciągana, zwiększając jednocześnie przestrzeń pomiędzy skórą właściwą, a powięzią co powoduje redukcję zastojów i obrzęków limfatycznych (usprawnia mikrokrążenie chłonki).

Ma również działanie przeciwbólowe, poprawia funkcjonowanie i wspomaga regenerację w oparciu o procesy samoleczenia. W procesie zdrowienia następuje normalizacja napięcia mięśniowego i powięziowego, korygując ułożenie powięzi i skóry wpływa na poprawę propriocepcji (czyli czucia własnego ciała –np. bez kontroli wzroku wiemy jak mamy ułożone ciało).

Właściwości elastyczne plastra utrzymują się przez około 3 do 10-ciu dni w zależności od producenta przeciętnie przyjmuje się okres 5-7 dni.Procesy terapeutyczne trwają 24 godziny na dobę.

Przebieg zabiegu:

Po ustaleniu przyczyny dysfunkcji fizjoterapeuta przygotowuje plaster do postaci: „I”, „Y”, „X”, „wachlarz”. Wybór kształtu taśmy zależy od budowy mięśnia, nad którym ma znajdować się taśma, a także od wskazań do jej zastosowania. Istnieje kilka technik naklejania plastrów które są uzależnione od celu terapii. Aby terapia powiodła się niezbędna jest właściwa diagnoza pacjenta oraz właściwy dobór i aplikacja plastra poprzez zastosowanie odpowiedniej techniki oklejenia.

Przygotowanie do zabiegu:

Aby plaster był dobrze przytwierdzony do wskazanej części ciała skóra musi być czysta, sucha, nie natłuszczona. Przy nadmiernym owłosieniu miejsce naklejania musi być gładkie.

Wskazania do kinesotapingu:

Taping można zastosować w wielu jednostkach chorobowych i może stanowić doskonałe uzupełnienie rehabilitacji jak i innych terapii. Zastosowanie jest bardzo szerokie. Można okleić każdą część ciała w zależności od typu schorzenia i celu jaki mamy osiągnąć przez zastosowaną terapię.

Począwszy od tapingu na kończynach poprzez kręgosłup, głowę czy twarz. Taping stosuje się również w celu zmniejszenia obrzęków limfatycznych np. po mastektomii czy obrzękach kończyn, ale również stosuje się na blizny np. pooperacyjne.

MASAŻ:

Masaż to zespół różnego rodzaju zabiegów manualnych, które w sposób mechaniczny, poprzez powierzchnie masowanego ciała, działają na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, stawy, a także pośrednio na układ krążenia, nerwowy oraz nawet na narządy wewnętrzne. Większość najbardziej popularnych metod masażu wywodzi się z podstawowej techniki, jaką jest masaż klasyczny. Jest on podstawą wszelkich działań stosowanych we wszystkich technikach masażu.

Masaż Klasyczny

reh_dor_m(1)Masaż Klasyczny - jako jedna z najstarszych sztuk medycznych jest wykorzystywany jako zabieg leczniczy. Jest to zabieg fizjoterapeutyczny mający zastosowanie w systemie odnowy biologicznej organizmu.

Drenaż limfatyczny ręczny/mechaniczny

reh_dor_m(24)Jest to zabieg całkowicie bezbolesny i relaksujący. Polega na sekwencyjnym wywieraniu ucisku mechanicznego za pomocą mankietu pneumatycznego na skórę i podskórną tkankę łączną. Podczas zabiegu kontrolowana jest zarówno sekwencja czasowa ucisku, jak i jego siła.

Kiedy stosować zabieg?
- ostry obrzęk (pooperacyjny, po oparzeniowy)
- obrzęk przewlekły spowodowany zaburzeniami krążenia żylnego
- przewlekły obrzęk żylny w niewydolności żylnej
- głęboka zakrzepica żylna
- obrzęki limfatyczne
- obrzęki po porażeniach (po udarach, uszkodzeniach rdzenia)
- obrzęki po mastektomii
- obrzęki pourazowe (po złamaniach, stłuczeniach, amputacjach)
- profilaktyka zapalenia żył
- obrzęki reumatyczne
- rwa kulszowa
- urazy rdzenia kręgowego
- skręcenia
- żylaki
- stwardnienie żył

Jakie są rezultaty zabiegu?
- stymulacja układu krwionośnego i limfatycznego
- eliminacja toksyn
- pobudzenie wymiany międzykomórkowej
- przywrócenie prawidłowego metabolizmu
- wymodelowanie sylwetki

Aqawibron

reh_dor_m(12)AQUAVIBRON to unikatowe urządzenie do masażu zarówno leczniczego jak i relaksacyjnego oraz kosmetycznego. Dzięki jego stosowaniu można pozbyć się wielu drobnych, lecz uciążliwych dolegliwości oraz złagodzić ich objawy i poprawić komfort życia.
Źródłem napędu w aparacie jest woda. Wykorzystuje się w nim drgania gumowej membrany o częstości od 30 do 3 000 Hz, spowodowane przepływającą pod normalnym ciśnieniem wodą.
Efektem takiego masażu jest regeneracja tkanki, wzrost sprężystości mięśni, poprawa ruchomości stawów.
Sam masaż odbywa się metodą „na sucho”, tzn. osoba korzystająca z masażu nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą. Masaż o specjalnych impulsach wibracyjnych zmniejsza napięcie mięśniowe, poprawia ogólną trofikę tkanek oraz miejscowe krążenie krwi. Najsilniejsze działanie występuje w powierzchownych warstwach, tj. w skórze i mięśniach. Na drodze odruchowej występują korzystne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, dając uczucie odprężenia, zmniejszenie bólu i lepszej sprawności ruchowej.

Wskazania do zabiegu :

• stany pourazowe narządów ruchu,
• zwłaszcza tkanek miękkich,
• przewlekłe zaniki mięśniowe o różnej etiologii,
• przewlekłe choroby o etiologii reumatoidalnej oraz zmiany zwyrodnieniowe,
• choroby obwodowego układu nerwowego,
• przykurcze mięśni łydek,
• bóle podudzi,
• bóle lędźwi,
• objawy mrowienia i drętwienia kończyn,
• bóle międzyżebrowe,
• korzonkowe – lumbago,
• zrosty jamy brzusznej

Przeciwwskazania do zabiegu :

• zmiany skórne,
• świeże blizny,
• świeże powierzchowne uszkodzenia skóry,
• kruchość naczyń włosowatych,
• świeże wybroczyny,
• nie wolno masować bezpośrednio żylaków,
• zabiegu nie należy wykonywać u chorych gorączkujących

Łóżko wodne/Hydro Jet NOWOŚĆ!!

reh_dor_m(17)HYDRO JET to masaż wodny na sucho (masaż poprzez strumień wody pod ciśnieniem 4,5 Bara.) Zabieg może być całościowy lub częściowy. Działa regenerująco, rozluźniająco i odprężająco, ma zastosowanie przy schorzeniach reumatycznych, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, stawów biodrowych, barkowych, skrzywieniu bocznym kręgosłupa, stanach bólowych w przebiegu wypadania krążka międzykręgowego, zespołach rwy ramiennej, kulszowej, osteoporozie, otyłości, redukcji cellulitu.

Jakich efektów można się spodziewać?

Masaż na łóżku wodnym jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym, bezinwazyjnym i bezpiecznym. Stanowi połączenie trzech elementów: masażu, ciepła i wody. Dzięki temu pozwala na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów.

Decydując się na masaż:

 • zmniejszasz napięcie mięśni,
 • odprężasz się,
 • usprawniasz układ krążenia,
 • łagodzisz dolegliwości bólowe.

Ponadto masaż na łóżku wodnym działa relaksująco i rozluźniająco. Odprężasz się, dzięki czemu po zabiegu czujesz pełne odrodzenie. Masz siłę i mnóstwo energii do dalszego działania.

Dlaczego warto zdecydować się na masaż Hydro Jet?

Suchy masaż na łóżku wodnym to przyjemny zabieg – nie tylko dla duszy, ale i dla ciała. Działa odprężająco i relaksująco. Pobudzając krążenie oraz usprawniając przepływ limfy, pomaga zlikwidować cellulit oraz obrzęki. Przyspieszając proces przemiany materii, ułatwia odchudzanie. Ponadto świetnie sprawdza się w łagodzeniu dolegliwości bólowych, działając niczym akupresura.

Zabieg Hydro Jest to:

 • 100% bezpieczeństwa,
 • bezbolesność,
 • relaks i odprężenie,
 • mniejsze napięcie mięśni,
 • redukcja dolegliwości bólowych.

reh_dor(20)

Fotel masujący

reh_dor_m(41)FOTEL MASUJĄCY został zaprojektowany przez specjalistów jako narzędzie niezbędne w fizjoterapii, łącząc w sobie zalety masażu, chiropraktyki i masażu wibracyjnego dla osiągnięcia najlepszych efektów terapeutycznych.

Fotele masujące działają między innymi w oparciu  o zastosowanie MASAŻU SHIATSU jako najstarszej metody uzdrawiania. Ten rodzaj masażu stosowany jest od 2000 lat. Poprawia on ukrwienie w okolicy masowanego ciała. Technika SHIATSU polega na uaktywnieniu energii w organizmie i jej równomiernym rozłożeniu na poszczególne partie ciała. Masaż SHIATSU jest ukierunkowany na pobudzenie naturalnych sił obronnych i metabolizmu człowieka. Działając na system nerwowy oraz układ krążenia w organizmie zachodzą procesy samoregulacji. Metoda ta łagodzi wiele schorzeń i dolegliwości, które są ściśle powiązane z dolegliwościami kręgosłupa.

Zalecenia do zabiegu:   

 • częste bóle pleców, szyi i głowy,
 • chroniczne zmęczenie,
 • słaba zdolność koncentracji,
 • nadpobudliwość, nerwowość,
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

Działanie na organizm:

 • wzmacnia układ immunologiczny organizmu,
 • regeneruje utracone siły,
 • uśmierza ból i zmniejsza napięcie mięśni,
 • stymuluje procesy wymiany tlenu i dwutlenku węgla w mięśniach,
 • wspomaga regulację krążenia krwi,

Czas masażu zależy od wybranego programu i trwa ok 20 minut.

Masaż bańką chińską:

reh_dor_m(32)Masaż bańką chińską - polega na wytworzeniu podciśnienia za pomocą którego skóra zasysana jest do wnętrza bańki. Powoduje to pobudzenie krążenia krwi i płynów ustrojowych, takich jak chłonka. Usuwa szkodliwe toksyny z organizmu oraz przyspiesza procesy przemiany materii, dlatego:

 • zapewnia redukcję tkanki tłuszczowej
 • skutecznie likwiduje cellulit
 • może działać jak drenaż limfatyczny

W przypadku bezsenności, częstego stresu i intensywnego trybu życia, masaż bańką chińską skutecznie pomaga pozbyć się napięcia mięśni i stresu.

 • całego kręgosłupa
 • częściowy
Masaż borowiną:
 • całego kręgosłupa
 • częściowy

Zooterapia

 • 04-02-2016

Zwierzęta w życiu człowieka obecne są od dawna i spełniają różnorodne i złożone funkcje. W obecnych czasach coraz bardziej rozwija się korzystanie z pomocy zwierząt podczas terapii. Z badań nad oddziaływaniem zwierząt na człowieka wynika, że zwierzę przekazuje wiele korzyści emocjonalnych, poznawczych społecznych i zdrowotnych.

Definicja terapii z udziałem zwierząt mówi, że jest to działanie ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu przy udziale specjalnie przygotowanych zwierząt, przy czym zwierzę jest częścią integralną procesu terapeutycznego.

U Cichych Pracowników Krzyża terapia z udziałem zwierząt prowadzona jest od 5 lat. Od dwóch lat wspólnota ma już własne konie i osły. Terapię prowadzą przeszkoleni terapeuci: Karina Gołąbek, Beata Spychaj i Agata Przekop.

 Zooterapię prowadzimy z udziałem:
Koni (Hipoterapia)

reh_dor_m(40)

HIPOTERAPIA - polega na terapeutycznej jeździe konnej, która oddziałuje na:
– kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca chodu poprzez ruchy konia w stępie na pacjenta przenoszony jest wzorzec ruchowy odpowiadający ruchom człowieka w chodzie; przesunięcia grzbietu końskiego przenoszone są na miednicę, tułów i kręgosłup,przez co mięśnie naprzemiennie napinają się i rozluźniają;

– normalizowanie napięcia mięśniowego poprzez ciepło zwierzęcia i rytmikę ruchów konia, które sprawiają, że napięte mięśnie rozluźniają się i można wykonywać ruchy,
które zwykle sprawiają trudność; prawidłowy dosiad pacjenta zmusza do prostowania się, wzmacniają się mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy barkowej; rytm i ciepło
wpływają na mięśnie nadmiernie napięte oraz pobudzają i wzmacniają mięśnie o obniżonym
napięciu.

Hipoterapia oddziałuje także na doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; poprawę komunikacji; zwiększenie motywacji; wzrost samodzielności; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, reakcji nerwicowych, umiejętności relaksowania się.

Ponadto dostarcza pacjentowi okazji do przebywania w środowisku przyrody – innym niż to codzienne. Hipoterapia to nie tylko jazda konna, lecz także terapia kontaktem z koniem, fizjoterapia na koniu, psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka.

Jazda Konna Rekreacyjna

reh_dor_m(39)Demo Content

Osłów (Onoterapia)

reh_dor_m(21)Onoterapia, czyli terapia z osłami, rozwija sferę emocjonalno-motywacyjną odpowiadającą za zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych. Rozwija też sferę poznawczą – poprzez kontakt fizyczny polegający
na czyszczeniu i karmieniu osiołka, który stymuluje uwagę, pamięć, myślenie, mowę, pomaga nabywać i rozwijać nowe umiejętności.

Alpak (Alpakoterapia)

Alpakoterapia to dziedzina zooterapii wspomagająca rehabilitację ruchową oraz umysłową osób niepełnosprawnych poprzez działania terapeutyczne oparte na kontakcie z alpakami. Działania te służą poprawie samopoczucia człowieka w różnych sferach: emocjonalnej, fizycznej, poznawczej i społecznej. Poprzez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci rozluźniają się, otwierają, są radosne, uśmiechnięte i bardzo precyzyjnie wykonują ćwiczenia. Dzięki zajęciom ze zwierzętami dzieci są odważniejsze, oswajają się z tym co miękkie, twarde, mokre czy suche, uczą się panowania nad ciałem. Bardzo istotnym elementem jest również ruch, tego typu zajęcia poprawiają motorykę. A ponadto niezwykle pogodne alpaki poprawiają także samopoczucie, zarówno dzieciom jak i opiekunom.

Szczególne efekty alpakoterpia przynosi w terapii:
- dzieci z autyzmem, ADHD, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym,
- ludzi starszych,
- osób przeżywających stresy i załamania nerwowe,
- wspomagająco w leczeniu nowotworów, nadciśnienia, chorób psychicznych, depresji i zaburzeń ruchu.

Alpaki to zwierzętami o bardzo łagodnym usposobieniu. Są zwierzętami delikatnymi i płochliwymi, zupełnie pozbawionymi agresji.
Jedyną formą ich obrony jest ucieczka. Zaprzyjaźniają się zarówno z innymi zwierzętami, jak i z człowiekiem.
Są szczególnie pozytywnie nastawione do dzieci. Są inteligentne i interesują się otoczeniem. Szybko uczą się nowych rzeczy, jak np. jedzenie z ręki człowieka czy chodzenie na smyczy. Bardzo lubią być głaskane i przytulane, a sam ich wygląd wzbudza sympatię i uśmiech.

Alpaki pomagają dotrzeć do dzieci, wskazują zachowania, które dzieci mogą naśladować.